Anime Con Otakon creates cosplayer battle game

time to read: <1 min