Suzerain Legends Kickstarter takes the meta-setting to the next level

time to read: 1 min