An introduction to Josei: Review of Bakumatsu Rock

time to read: 2 min
>